Swiss Banking Law Day 2013 – The Bank Account (Schweizerische Bankrechtstagung 2013 – Das Bankkonto)

Swiss Banking Law Day 2013 – The Bank Account (Schweizerische Bankrechtstagung 2013 – Das Bankkonto)

Friday, 8 March 2013, 9.15 h-16.30 h, Hotel Bellevue Palace, Berne

www.ibr.unibe.ch/unibe/rechtswissenschaft/ibr/content/e8891/e8929/e152708/Prospekt2013.pdf