Financial Markets Regulation – Current Legal Topics

(Finanzmarktregulierung – aktuelle Rechtsprobleme)

Tuesday, 21 November 2017, Hotel Marriott, Zurich
http://www.lam.unisg.ch/de/lam-tagungen/finanzmarktregulierung/finanzmarktregulierung_uebersicht.php